Shreya Gupta
Vertex-12.jpg

Vertex

Illustrated Isometric Typography
Concept & Illustration | For Studio: Brave New World 2016

Vertex-10.jpg
Vertex-01.jpg
Vertex-02.jpg
Vertex-03.jpg
Vertex-04.jpg
Vertex-05.jpg
Vertex-06.jpg
Vertex-07.jpg
Vertex-08.jpg
Vertex-09.jpg
Vertex-11.jpg
Vertex-12.jpg
Vertex-13.jpg
Vertex-14.jpg
Vertex-15.jpg
Vertex-16.jpg
Vertex-17.jpg